ภาพกิจกรรม
การสอบโควตา ปีการศึกษา 2560 ( 26-12-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 2375 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2559 ฝ่ายวิชาการ จัดสอบคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งระดับชั้น ปวช. และ ปวส. (สายตรง) ทุกแผนกวิชาช่าง ยกเว้นระดับ ปวส. ม.6 สอบในวันที่ 8 มกราคม 2560 มีผู้เข้าสอบโควตาทุกระดับชั้นจำนวนมาก การสอบแบ่งเป็นสอบสัมภาษณ์ทั้งระดับชั้น ปวช.,ปวส ระดับ ปวส. สอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และความรู้ในสาขา โดยมีหัวหน้าแผนกและคณะครูเป็นกรรมการสอบ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จะประกาศผลการสอบคัดเลือกได้ที่ www.cmtc.ac.th เว็ปไซด์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และติดประกาศที่บรอ์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคาร 1 หลังเสาธงชาติ