ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกช่าง ภาคเรียนที่ 2/2559 ( 13-12-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 1109 ครั้ง

ฝ่ายงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จัดตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกช่าง ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 เริ่มวันที่ 13 ธันวาคม – 16 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.00 น. เกณฑ์การตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประกอบด้วย การตรวจร่างกายโดยแพทย์ การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง การตรวจสารเสพติด ซึ่งจะเป็นการคัดกรองปัญหาสุขภาพนักเรียนนักศึกษา และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางร่างกายที่เกิดขึ้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจในการศึกษา โดยมี รองผู้อำนวยการฯ ณัฐนนท์ ภู่อริพงศ์ และรองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจสุขภาพด้วย ณ ลานด้านหน้า อาคาร 50 ปี