ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่ชนะการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับจังหวัด ( 08-12-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 1346 ครั้ง

ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษา ที่ชนะการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ระหว่าง วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2559 โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เครื่องตัดต้นอ่อนทานตะวัน,รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2เครื่องคั่วชาใบหม่อน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่ม 2 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เตาชีวมวลเอนกประสงค์ประหยัดพลังงาน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อด้านการแพทย์และชีวอนามัย รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เครื่องบริหารปอดนับจำนวนอัตโนมัติ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ถุงมือฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับการควบคุมนิ้ว สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมซอฟแวร์ กลุ่มที่ 1.ด้านพัฒนาซอฟแวร์ รางวัลชนะเลิศ แอปพลิเคชันเด็กเสิร์ฟสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่10 สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมซอฟแวร์ กลุ่มที่ 2 ด้านพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว รางวัลชนะเลิศรถสำรวจกู้ภัย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ ประเภทกำหนดโจทย์ กลุ่มที่ 1 ด้านบำบัดน้ำ รางวัลชนะเลิศ โดรนเพื่อการเกษตร สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 12 องค์ความรู้ การประกวดนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องบริหารปอดระบบนับจำนวนอัตโนมัติ ณ ลานหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559