ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0 ( 25-05-2560 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 26 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรภาคการศึกษาเพื่อการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ณ ห้องเชียงแสน ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยเทคนิคเลยเข้าศึกษาดูงาน ( 25-05-2560 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 30 ครั้ง
รองผู้อำนวยการฯ มนัส อาจองค์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ต้อนรับผู้อำนวยการฯ ทรงเดช หล้าพันธ์ และคณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคเลย ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และงานบรรณรักษ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องผู้อำนวยการฯ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมจัดกิจกรรม 80 ปีวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ( 24-05-2560 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 36 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมและรับทราบกิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯในรอบ 80 ปี ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมงานปกครอง ครั้งที่ 1/2560 ( 24-05-2560 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 35 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานการประชุมงานปกครองทุกแผนกวิชาช่าง ครั้งที่ 1/2560 วาระ นโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องมาตรการดูแลนักเรียนนักศึกษาในช่วงเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นโยบายข้อสังเกต และแนวทางการปฎิบัติงานสำหรับงานปกครอง จากผู้อำนวยการฯ แนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการ ดูแล แก้ไข ป้องกัน พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนนักศึกษา ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ดูภาพกิจกรรม..

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี ( 19-05-2560 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 58 ครั้ง
รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในการเรียนการสอน และปรับตนเองให้เข้ากับกับระบบทวิภาคีที่ต้องเรียนด้วยทำงานด้วยให้ได้ เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม อาคาร 50 ปี ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ พระมหากษัตริย์ไทย ( 16-05-2560 ) เพิ่มโดย อพิเชษฐ อุดมผล | เปิดดูทั้งหมด 98 ครั้ง
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ พลเอก เจน คีรีทวีป ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม "ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ พระมหากษัตริย์ไทย" รุ่นที่ 4 โดยมี นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการฯ และรองผู้อำนวยการฯ สถานศึกษาภาคเหนือ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมอบรมจำนวน 400 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 -12 พ.ค 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกฝัง และเสริมสร้างให้มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตสำนึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวบรรยายพิเศษโดยนายหมวดเอก ธารณา คชเสนี และว่าที่ร้อยตรี น้ำเพชร คชเสนี สัตยารักษ์ ดูภาพกิจกรรม..

ผู้อำนวยการฯ ให้โอวาทวันเปิดเรียน ( 15-05-2560 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 156 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา ในวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน อยู่ในกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีปัญหาทางการเรียนให้ปรึกษาครูแผนกวิชาช่าง ณ สนามหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ดูภาพกิจกรรม..

ยินดีต้อนรับ ครูผ่องพรรณ ศรียอด จากวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ( 15-05-2560 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 109 ครั้ง
ครูผ่องพรรณ ศรียอด จากวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เข้าแนะนำตัวกับ ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ในโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการฯ สถานศึกษา เข้าศึกษาดูงานทุกแผนกวิชาช่าง และทุกฝ่ายงาน โดยมีหัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และบุคลากรทุกฝ่ายให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2560 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 /2560 ( 09-05-2560 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 183 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 /2560 วาระ รับทราบข้อเสนอองคมนตรี รับทราบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบนโยบายพัฒนาการศึกษาธิการ/ศึกษาธิการจังหวัด รับทราบนโยบายการปฎิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค รับทราบนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับทราบผล TDRI จากสภาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย รับทราบมุมมองการขับเคลื่อนนโยบายของผู้อำนวยการ ฯ รับทราบการจัดงานวิทยาลัยฯ ครบรอบ 80 ปี รับทราบแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม อาคาร 50 ปี ดูภาพกิจกรรม..

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ( 09-05-2560 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 190 ครั้ง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกแผนกวิชาช่าง วิทยาลัยฯ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงให้นักศึกษาได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่นักศึกษาควรรู้ และนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีปฏิบัติตนให้มีความเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ขณะที่เข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยฯ เป็นการช่วยให้นักศึกษาเกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญ ที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ทั้งด้านการเรียนความเป็นอยู่ ผู้อำนวยการฯ แสดงความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนน แนะวิธีขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน๊อค ปฎิบัติตามกฎจราจร โดยมีรองผู้อำนวยการ ฯ 4 ฝ่าย หัวหน้างานทุกฝ่าย ชี้แจงการทำงานและวิธีการติดต่องานแต่ละฝ่าย ให้นักเรียนนักศึกษาทราบ เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี การปฐมนิเทศแบ่งเป็น 2 รอบ ระดับ ปวช. เริ่มเวลา 08.00 น. - 12.00 น. ระดับ ปวส. เริ่มเวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ดูภาพกิจกรรม..