ภาพกิจกรรม
การอบรมโครงการซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น ( 22-08-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 61 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีครู-บุคลากรของโรงเรียนและหน่วยงานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จำนวน 12 แห่ง รวม 31 คน เข้ารับการอบรม โดยครูนิยม ฉินตระกูล หัวหน้าแผนกวิชาสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องอินเตอร์เนต 2 อาคารหอเกียรติยศและห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมเชิงปฎิบัติการตามโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ( 16-08-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 80 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการตามโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it center ในศูนย์เรียนรู้ ITC ชุมชน เพื่อให้การปฎิบัติงานตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจการปฎิบัติตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้เกี่ยวข้องสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ( 15-08-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 87 ครั้ง
รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูทุกแผนกช่าง และนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างโลหะการ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยเข้าร่วมพิธีกับจังหวัดเชียงใหม่ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ( 15-08-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 129 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกช่าง ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพร้อมใจลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 เพื่อแสดงความกตัญญกตเวทีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และแสดงถึงความจงรักภักดี ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมงานศพมารดา ครูจิรวัตร คงแก้ว ( 15-08-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 66 ครั้ง
เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ มนัส อาจองค์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมวางหรีดเคารพศพนางบุญเชื้อ คงแก้ว มารดา ครูจิรวัตร คงแก้ว แผนกวิชาช่างกลโรงงาน เสียชีวิตลงด้วยโรคชรา วิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ เวลา 19.30 น. ฌาปนกิจ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 ณ สุสานวัดป่าแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรใหม่ “อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์” ( 05-08-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 112 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ให้การต้อนรับ นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 เชียงใหม่ และ เขต 2 พิษณุโลก ร่วมกันยกร่างหลักสูตรดังกล่าวขึ้นมา เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรด้านเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยให้เพียงพอต่อความต้องการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานช่างฝีมือระดับ ปวช. และ ปวส. ในภาคอุตสาหกรรม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อให้ได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากหลาย ๆ ภาคส่วน อาทิเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ นำไปพัฒนาผู้เรียน สร้างกระบวนการประเมินคุณภาพผู้เรียน ทั้งทักษะด้านการคิด การวิเคราะห์ บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีม รวมทั้งสร้างทัศนะคติที่ดีในการดำรงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมได้ตามเป้าหมาย จัดการประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ โดยแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม อโมร่าท่าแพ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix it Center อบต.กองแขก อำเภอแม่แจ่ม ( 04-08-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 104 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix it Center อบต.กองแขก อำเภอแม่แจ่ม ตามโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน (Fix it Center) โดนทางศูนย์ได้เปิดให้บริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาสุขอนามัย พัฒนานวตกรรมเทคโนโลยีและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีประชาชนมาขอรับบริการจำนวนมาก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ( Big ( 04-08-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 59 ครั้ง
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 คณะครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ( Big day ) โดยร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนหน่วยราชการ จำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน เพื่อกระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ดูภาพกิจกรรม..

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ประชุมวาระโครงการเยาวชนคนดีอาชีวะประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ( 29-07-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 97 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานการประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ วาระเรื่องประชุมโครงการเยาวชนคนดีอาชีวะประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ผ่านระบบ Video ConFerence โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Video ConFerence อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

รับมอบรถยนต์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ( 29-07-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 106 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รับมอบรถยนต์โดยสาร ยี่ห้อโตโยต้า สีตะกั่ว รุ่น Revo D-CAB 2.4J ขนาดเครื่องยนต์ดีเซล 2,400 ซีซี 150 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง ราคา 773,000 บาท จำนวน 1 คัน จากคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบให้จัดซื้อเพื่อมอบให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ไว้ใช้ในส่วนงานปกครองนักเรียนนักศึกษา และเพื่อใช้ในประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยฯ ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง มอบองค์พระวิษณุกรรมให้คณะกรรมการชมรมฯ เพื่อสักการบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจ พร้อมกล่าวขอบคุณ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ดูภาพกิจกรรม..