ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการ Education to Employment Vocational Boot Camp (อาชีวะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1) ( 01-03-2560 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 40 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานเปิดโครงการ Education to Employment Vocational Boot Camp (อาชีวะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ดำเนินโครงการเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากำลังคน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ Growth Engine Thailand 4.0 และ Super Clusters และยกระดับคุณภาพบุคลากรทางอาชีวะศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยแยกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ปีสุดท้าย คือ นักเรียน ระดับปวช.3 และ นักศึกษาระดับ ปวส.2 ที่ต้องการฝึกทักษะอาชีพด้านอื่นเพิ่มเติม พร้อมที่จะออกไปทำงาน และประกอบอาชีพ กลุ่มประชาชนทั่วไป อาทิเช่น ผู้ว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญ และสามารถนำประสบการณ์ไปเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพ โดยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้เปิดสอนในระยะที่ 1 ทั้งสิ้น 15 รายวิชามีผู้เรียน 305 คน โดยมี นายขจร วงศ์สาย ผู้แทนแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวอาภรณ์ ฝั้นเฝือ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ คณะครู-บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ดูภาพกิจกรรม..

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ( 26-02-2560 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 66 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานเปิดกล่องแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับทดสอบนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 จำนวน 784 คน และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 จำนวน 1,130 คน ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อให้การบริหารการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใส ยุติธรรม และตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยมีหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และคณะกรรมการคุมสอบร่วมเป็นกรรมการเปิดกล่องแบบทดสอบ การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย การกฎระเบียบของการสอบ (V-NET) ดูภาพกิจกรรม..

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ( 25-02-2560 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 53 ครั้ง
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ Video ConFerence วาระ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รับทราบนโยบายการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับชั้น ปวส. ( 25-02-2560 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 41 ครั้ง
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดการปฐมนิเทศการฝึกงาน นักศึกษาระดับ ปวส.1 สายตรง และระดับ ปวส.2 (ม.6) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 เน้นความพร้อมในการปฎิบัติตน การตรงต่อเวลา การนำความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฎิบัติงาน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ณ อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ V-NET ( 23-02-2560 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 53 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ V-NET เพื่อให้การบริหารการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใส ยุติธรรม และตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) กำหนดให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นสนามสอบ ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ดูภาพกิจกรรม..

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ( 23-02-2560 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 421 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นการสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน และส่งเสริมให้เกิดความรักความผูกพันต่อวิทยาลัยฯ โดยมีนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้าารับประกาศนียบัตร ในระดับ ปวช. จำนวน ๖๘๘ คน ระดับ ปวส. จำนวน ๙๑๖ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๖๐๔ คน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีเรียนดี จำนวน ๒๑ คน มอบโล่จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือกิจการของวิทยาลัยฯ จำนวน ๑๒ คน โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างยนต์จัดพิธีทำบุญแผนก ( 15-02-2560 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 122 ครั้ง
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 แผนกวิชาช่างยนต์ จัดพิธีทำบุญแผนก เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และยังเป็นการทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะครู และนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาของแผนกที่เรียนดีประพฤติดีด้วย ดูภาพกิจกรรม..

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพภาคฤดูร้อนร่วมกับสถานประกอบการ ( 14-02-2560 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 74 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ วาระรับทราบและพิจารณาเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพภาคฤดูร้อน ร่วมกับสถานประกอบการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนด้านการผลิตกำลังคน เข้าสู่งานและแก้ไขความขาดแคลนแรงงานเร่งด่วน โดยมีผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุทธาสิริวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ดูภาพกิจกรรม..

เปิดจำหน่ายชุดใบสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปวช. ปวส.ปีการศึกษา 2560 ( 14-02-2560 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 205 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดจำหน่ายชุดใบสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2560 ติดต่อซื้อได้ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ราคาชุดละ 100 บาท ในวันเวลาราชการ ช่วงรับสมัครวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560 เปิดจำหน่ายชุดใบสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ปีการศึกษา ( 10-02-2560 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 82 ครั้ง
นายสมเกียรติ ชอบผล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการในระดับพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนและนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้มีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ สามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต และเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป โดยมีนายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมที่สอนระบบทวิศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ดูภาพกิจกรรม..